Thursday, July 20, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Arogya vime idi athava vyaktiya vaidyakiya veccagalu madikondu, vyaktigala ondu dodda sankhyeya mele risk haraduva apaya ondu bhagavagi avarisuva vima hondide. Risk pul mele arogya mattu arogya vyavastheyannu kharcina ottare apayada andaju mulaka, vimegararu, intaha masika primiyam athava vetanadarara terige niyamita hanakasu racane, abhivrd'dhi vime nirdistapadisida arogya pavatisalu hana nidalu sadhyavilla oppanda. Labhavu sarakari ejensi, khasagi vyavahara athava labhavillada sanstheyantaha kendra sanghataneyinda nirvahisalpaduttade. Helt insurens asosiyesan aph amerika prakara, arogya vime vyakhyanisalagide"anarogya athava gaya parinamavagi prayojanagalannu pavatigalannu odagisuva vyapti. Idu apaghata, vaidyakiya vecca, disebiliti, athava akasmika savu mattu vibhajaneya nastavadalli vime olagondide" (puta. 225). Arogya vima palisiyu vima provaidar (uda vima sansthe athava sarkari) mattu vyaktiya athava atana/ avala honegararu (uda naukari athava samudaya sansthe) naduvina ondu kararu. Oppandada khasagi vime sandarbhadalliyu (uda varsikavagi, masika) athava ajiva navikarisabahudada madabahudu athava rastriya yojanegalannu vicaradalli ella nagarikaru kaddayavagi endu.

Arogya vima odagisuvavaru vyaptige madari mattu arogya vecca pramanavannu baravanigeyalli, ondu sadasyara oppandadalli athava khasagi vime phar"vima raksaneya saksya" buklet nirdistapadisalagilla, athava sarvajanika vima ondu rastriya arogya nitiyalli madalaguttade. Arogya vima palisiyu (amerikada nirdista) ondu udyoga prayojita svanta prayojakatvada ERISA yojaneyannu odagisida. Kampaniyu avaru dodda vima kampanigalu ondu endu jahiratu. Adagyu, ondu ERISA sandarbhadalli, vima kampani"vimeya kriyeyalli akarsisuva illa", avaru adannu adalita. Addarinda, ERISA yojanegalannu rajya kanunugalige olapattive. ERISA yojanegalannu ilakhe lebar (USDOL) vyaptige phedaral kanunu adalitadalliruttade. Nirdista labhagalu athava vyaptiya vivaragalannu saransa yojane vivarane (espidi) kandubaruttave. Vinantisikonda emplayar plan n'yasaraksaneya nantara, vima kampaniyu mulaka hogabeku. Innu bekagiddare, n'yasaraksaneya nirdharada ERISA angikarakkagi parisilisalu, mattu nantara phedaral kort mokaddame hudalu USDOL tandu. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

0 comments:

Post a Comment

 
Join 100+ Bookmarking Sites