Tuesday, July 17, 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus L'asseguranca es un mitja de proteccio contra la perdua financera. Es tracta d'una forma de gestio de riscos, que s'utilitza principalment per cobrir el risc d'una perdua contingent o incerta. Una entitat que proporciona asseguranca es coneix com a asseguradora, companyia d'assegurances, transportista o asseguradora. Una persona o entitat que compra una asseguranca es coneix com a assegurat o com a assegurat. La transaccio d'assegurances implica que l'assegurat assumeix una perdua relativament baixa garantida i coneguda en forma de pagament a l'assegurador a canvi de la promesa de l'assegurador de compensar l'assegurat en cas de perdua coberta. La perdua pot ser o no financera, pero ha de ser reduida a termes financers, i normalment implica alguna cosa en que l'assegurat te un interes assegurat establert per la propietat, la possessio o la relacio preexistente. L'assegurat rep un contracte, anomenat la polissa d'asseguranca, que detalla les condicions i circumstancies en que l'assegurador compensara l'assegurat.

La quantitat de diners cobrada per l'asseguradora a l'assegurat per la cobertura establerta en la polissa d'asseguranca es diu la prima. Si l'assegurat experimenta una perdua potencialment coberta per la polissa d'asseguranca, l'assegurat presenta una reclamacio a l'asseguradora per processar-la mitjancant un ajustador de reclamacions. L'assegurador pot cobrir el seu propi risc assumint el reasseguranca, en virtut del qual una altra companyia d'assegurances accepta portar algun dels riscos, especialment si l'asseguradora principal considera que el risc es massa gran per portar-lo. Els comerciants xinesos i babilolics practicaven els metodes per a la transferencia o distribucio del risc fins a la 3a i 2n mil·lennis abans de Crist, respectivament. Els mercaders xinesos que viatjaven amb rapids viatges tragedics redistribuien les seves mercaderies en molts vaixells per limitar la perdua a causa de la caiguda de qualsevol vaixell . Els babilonis van desenvolupar un sistema que es va registrar al famos Codi de Hammurabi, c. 1750 a. C., i practicat pels primers mercaders de la vela mediterrania. Perihal Perkembangan Asuransi

0 comments:

Post a Comment

 
Join 100+ Bookmarking Sites